Skip to main content
Baza Informacji

Kiedy pobyt obywatela Ukrainy jest legalny

By 2023-10-09No Comments

Pod jakimi warunkami pobyt uważa się za legalny?

Obywatel Ukrainy może legalnie przebywać w Polsce, jeśli spełnia jedno z następujących kryteriów:

 1. Posiada ważne zezwolenie na pobyt.
 2. Legalnie przybył na terytorium Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku z terytorium Ukrainy i zadeklarował zamiar pozostania w Polsce.
 3. Posiada Kartę Polaka i opuścił Ukrainę po 24 lutego 2022 roku, legalnie przybył do Polski i zadeklarował zamiar pozostania na terytorium Polski.

Data, do której obywatele Ukrainy mogą wjeżdżać do Polski na specjalnych warunkach, będzie określona w osobnych rozporządzeniach.

Zezwolenie na pobyt to dokument, który daje prawo do przebywania na terytorium Polski lub innego kraju Unii Europejskiej. Może to być:

 • Zezwolenie na stałe zamieszkanie.
 • Zezwolenie na czasowy pobyt.
 • Paszport podczas wjazdu i pobytu na terytorium Polski w trybie bezwizowym.
 • Zaświadczenie o udzieleniu ochrony czasowej wydane przez Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Obywatele Ukrainy, którzy od 24 lutego 2022 roku przybyli na terytorium Polski, korzystają z ochrony czasowej. Ich pobyt jest legalny do 4 marca 2024 roku.

Pobyt na podstawie stempla

Nowe przepisy dotyczące zakładania przedsiębiorstw przez obywateli Ukrainy obejmują także osoby, które nie mają jeszcze zezwolenia na pobyt, ale rozpoczęły procedurę jego uzyskania przed 24 lutego 2022 roku.

Ich pobyt na terytorium Polski jest uważany za legalny od momentu złożenia wniosku o:

 • Zezwolenie na czasowy pobyt.
 • Przedłużenie wizy Schengen lub wizy narodowej.
 • Wydanie zezwolenia na stałe zamieszkanie lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.
 • Dnia nabycia ostatecznej mocy prawnej decyzji o przyznaniu zezwolenia na czasowy pobyt.

W takim przypadku wojewoda umieszcza na dokumencie podróży obywatela Ukrainy (paszporcie) pieczątkę potwierdzającą złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na czasowy pobyt, przedłużenie wizy Schengen lub wizy narodowej, zezwolenia na stałe zamieszkanie lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. Taki stempelek jest również potwierdzeniem prawa do pobytu.

Zasady przedłużania ważności różnych rodzajów zezwoleń na pobyt

Jeśli ostatni dzień legalnego pobytu obywatela Ukrainy w Polsce na podstawie:

 • Wizy narodowej
 • Zezwolenia na czasowy pobyt

przypada po dniu 24 lutego 2022 roku, ważność tego zezwolenia na pobyt przedłuża się do 31 grudnia 2022 roku.

Jeśli ostatni dzień legalnego pobytu obywatela Ukrainy w Polsce na podstawie:

 • Wizy narodowej
 • Zezwolenia na czasowy pobyt
 • Wizy Schengen wydanej przez polskie władze
 • Wizy wydanej przez inną państwo obszaru Schengen
 • Zezwolenia na pobyt wymienionego w art. 1 rozdz. 2 lit. a Rozporządzenia Rady (UE) nr 1030/2002 wydane przez inne państwo strefy Schengen lub innego zezwolenia na pobyt wydanego przez organ władzy tego państwa, które pozwala na podróżowanie po terytorium innych krajów strefy Schengen
 • Reżimu bezwizowego
 • Karty pobytu
 • Polskich dokumentów potwierdzających tożsamość obywatela Ukrainy
 • Dokumentów „zezwolenie na tolerancyjny pobyt” przypada po dniu 24 lutego 2022 roku, a pobyt rozpoczął się przed tą datą, to pobyt uważa się za legalny do 4 marca 2024 roku.

Wartość stempla potwierdzenia złożenia wniosku o przyznanie zezwolenia na pobyt jest również potwierdzeniem prawa do pobytu.

Usuwanie działalności gospodarczej z CEIDG Twoja firma zostanie usunięta z CEIDG, gdy twój pobyt w Polsce przestanie być legalny.

Taka sytuacja może wystąpić, między innymi:

 • Po 4 marca 2024 roku.
 • Po upływie ważności przedłużonych dokumentów uprawniających do pobytu.
 • Jeśli opuścisz terytorium Polski na okres dłuższy niż 1 miesiąc. Jednak to ograniczenie nie dotyczy osób, którym pracodawcy zobowiązują się do wykonywania pracy lub usług poza granicami Polski.

Ważne! Jeśli po 24 lutego 2022 roku legalnie przyjechałeś do Polski z terytorium Ukrainy, możesz złożyć wniosek o uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy.

Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/031507#7

FUNDACJA IMPACT

UL. STAWKI 3A LOK. 47

00-193 WARSZAWA, POLSKA

KRS: 0000611651

SKONTAKTUJ SIĘ